ABOUT USStrategic Challenges Co.Ltd. (สตราทีจิค ชาเล้นจ์) หรือ SC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อให้บริการในด้านการรวบรวม วิเคราะห์ และผลิตสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรภาคธุรกิจ และกลยุทธ์ในด้านการดำเนินการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน (Public Relation) ให้กับองค์กรภาครัฐ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่เรียกว่า News Analysis System หรือ NAS มาเป็นเครื่องมือในการรวบรวม ข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งข่าวเปิดต่างๆ (Open Sources) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารสนเทศดังกล่าวRecommended topics
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'hastheetham_db'@'localhost' (using password: YES) in /home/achallenges/domains/achallenges.com/public_html/recommended_topic.php on line 10
cannot connect db